معرفی سرویس مشاوره آمار و روش تحقیق  


معرفی سرویس مشاوره: سرویس مشاوره یک روش آنلاین برای پاسخگویی به سوالات پژوهشگران جوان است. در این طرح ابتدا، دروس اصلی در 12 حوزه مهم که بسیار مورد سوال هستند، ارایه می شود و توصیه می شود که قبل از تماس با بخش مشاوره آنلاین آمار و روش تحقیق، حداقل یک درس از هر مبحث را برای آشنایی با کلیات و مبانی،  مرور کرده و سپس پرسشنامه پژوهشی را تکمیل نمایید و همراه سوال خود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می توانید به صفحه اصلی وبگاه بخش مشاوره مراجعه نمایید.

لطفا پرسشنامه تکمیل شده را همراه با سوال خود برای " مشاورین آمار و روش تحقیق" ارسال نمایید.

This page translated into Persian by Dr Reza Assadi 

The components of the Research Methods Library of Alexandria are:
1.
Overview of the concepts of Quantitative research (Ismail Serageldin)
2. 14 common statistical issues simply explained (e.g. bias, significance testing, etc)
see below.
3.
"BA Supercourse Help Desk" You can post questions to be answered by experts using 
supercourse.helpdesk@bibalex.org address.
4.
Main Help Desk: We have collected over 1000 PowerPoint lectures from Experts an many different facets of research design

5. Survey Portal: We have identified top quality surveys on Smoking, Physical Activity, Quality of Life, and  Disability.These surveys have been translated into at least 8 languages and available for free for research efforts.
6. Research Apps: Collection of Apps in Science

7. Central Asian Journal of Global Health (CAJGH)

8. Research Methods Library of Alexandria Regional Centers

9. Research Methods Library of Alexandria Books 

This page in Arabic    This page in Spanish       This page in English      This page in Russian   This Page in Urdu    This page in French      This page in Persian

Additional Descriptions in ARABIC   CHINESE   JAPANESE   ENGLISH   PERSIAN   RUSSIAN   SPANISH   TAGALOG

موضوعات دروس ویکی پدیا و سایر منابع
سوگرایی و مخدوش کننده ها
سوگرایی و مخدوش کننده ها و نقش شانس در پژوهش- بخش اول

بخش دوم

Bias: http://en.wikipedia.org/wiki/
Bias_(statistics)
داده های ناقص داده های پژوهشی و پیامدهای مورد اندازه گیری بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

کنترل کیفیت داده ها

http://en.wikipedia.org/wiki/
Missing_data
طراحی پژوهش
طراحی پژوهش

 (in Spanish)

http://www.humankinetics.com/excerpts/excerpts/steps-of-the-research-process
محاسبه قدرت مطالعه خجم نمونه و قدرت آماری http://en.wikipedia.org/wiki/
Statistical_power
نمایش داده ها نمایش و تفسیر داده های اپیدمیولوژیک: اهداف

نمایش داده ها در جداول و نمودارها: معیارهای ارایه موثر داده ها

 
درس آمار حیاتی - بخش سوم، خلاصه و نمایش

  in Spanishhttp://www.stars.rdg.ac.uk/data.html
انتشار انتشار نتایج پژوهش: نگاهی عمیق http://en.wikipedia.org/wiki/
Academic_publishing
ثبت بیماران(رجیستری) داده های ناتوانی ها: ثبت و نظارت      (Version in Spanish)      (In Portuguese)  


http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/index.php
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/sp95-chap11.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/
Disease_registry
نمونه گیری روش های نمونه گیری و حجم نمونه

   In Spanish
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/
Sampling_(statistics)
طراحی روش مطالعه روش های نمونه گیری و روش های مطالعه: مطالعه وقایع حیاتی

   in Spanish
طراحی مطالعه برای پژوهش های بالینی و اپیدمیولوژی

   in Russian   in Romanian
طراحی مطالعه در اپیدمیولوژی

http://en.wikipedia.org/wiki/
Research_design
پایش مروری بر پایش مستمر در بهداشت عمومی- بخش اول

بخش دوم

  in Chinese

http://en.wikipedia.org/wiki/
Surveillance
طراحی پرسشنامه مقدمه ای بر طراحی پرسشنامه

   In Chinese    Chinese version 2

http://en.wikipedia.org/wiki/Survey
http://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/u
ploads/resources/Survey_Guide.pdf
روش های آماری

مقدمه ای بر روش های آماری

http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_statistical_packages

Bibalex