People

Group picture

Photo taken in July 2016


Principal Investigator

Wei Chen Dr. Wei Chen
wei.chen@chp.edu
Lab Members

Qi Yan Dr. Qi Yan
Instructor
qiy17@pitt.edu

Website
Ting Wang Dr. Ting Wang
Postdoctoral Fellow tiw33@pitt.edu

Yi Liu Yi Liu
PhD Student
yil127@pitt.edu

Ark Fang Zhou (Ark) Fang
PhD Student
zhf9@pitt.edu

Website
Zhe Sun Zhe Sun
PhD Student
zhs31@pitt.edu

Rong Zhang Rong Zhang
PhD Student
roz16@pitt.edu

Tao Sun Tao Sun
PhD Student
tas184@pitt.edu

Daniel Hui Daniel Hui
Undergraduate Student
dah124@pitt.edu

Qianhui Huang Qianhui Huang
Undergraduate Student
qih18@pitt.edu
Former Lab Members

Lun-Ching Chang: Postdoc at National Cancer Insititute
Shanshan Tu: PhD student at Ohio State University
Jerome Lin: PhD student at University of Pittsburgh
Roosha Mandal: Undergraduate at Carnegie Mellon University