prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |review
13. European Heart Journal (1998) 19, 9901003 How to diagnose diastolic heart failure
European Study Group on Diastolic Heart Failure